Παλιές φωτογραφίες σχολείου

- Φωτογραφίες

Το μικρό μας μουσείο

J0283709

Καμινίκια θύμισες που αργοσβήνουν

Καταγραφή

Τοπική ιστορία των Σερρών

history banner

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού

paratiritirio

Πειράματα με απλά υλικά

peiramata

Συνήγορος παιδιού

synigoros

mouseiaki logo

European school radio

esr1

Εκπαιδευτική Τηλεόραση

ekptil

Οι επισκέπτες μας

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 212005
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18 PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 25 Απρίλιος 2017 11:38

  

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


Συ?μφωνα με τις διατα?ξεις της §3, του α?ρθρου 7, του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161/1998 Α? ), ο?πως τροποποιη?θηκαν απο? τις διατα?ξεις των περιπτω?σεων 3 και 4, της παρ. 2, του α?ρθρου 11, του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/2014 τ. Α ?) και αντικαταστα?θηκαν με το α?ρθρο 53, του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38/2014 τ. Α ?) τα απαιτου?μενα δικαιολογητικα? για την εγγραφη? στην Α ? τα?ξη του δημοτικου? σχολει?ου ει?ναι τα εξη?ς:
α. Πιστοποιητικο? γε?ννησης Δη?μου η? Κοινο?τητας. Σας ενημερω?νουμε ο?τι για την εγγραφη? των μαθητω?ν στα Δημοτικα? Σχολει?α της χω?ρας δεν απαιτει?ται η προσκο?μιση του Πιστοποιητικου? Γε?ννησης απο? τους γονει?ς, αλλα? αναζητει?ται απο? τις σχολικε?ς μονα?δες με?σω του Πληροφορικου? Συστη?ματος my school του ΥΠΠΕΘ. (Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016).
β. Επι?δειξη του Βιβλιαρι?ου Υγει?ας του Παιδιου? (Β.Υ.Π.), η? προσκο?μιση α?λλου στοιχει?ου, στο οποι?ο φαι?νεται ο?τι ε?γιναν τα προβλεπο?μενα εμβο?λια.
γ. Το Ατομικο? Δελτι?ο Υγει?ας Μαθητη?, συ?μφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκυ?κλιο του ΥΠΠΕΘ (Α.Δ.Υ.Μ.)
δ. Αποδεικτικο? στοιχει?ο απο? το οποι?ο, κατα? την κρι?ση του Διευθυντη? του σχολει?ου, φαι?νεται η διευ?θυνση κατοικι?ας του μαθητη?.
ε. Βεβαι?ωση Παρακολου?θησης Νηπιαγωγει?ου για την εγγραφη? στο Δημοτικο?.
1. Η Βεβαι?ωση Παρακολου?θησης στο νηπιαγωγει?ο εκδι?δεται με τη λη?ξη της διδασκαλι?ας των μαθημα?των (15 Ιουνι?ου 2017) και διαβιβα?ζεται αυτεπα?γγελτα απο? το Νηπιαγωγει?ο στο Δημοτικο? σχολει?ο εγγραφη?ςτου μαθητη?.
2. Με?χρι την ημερομηνι?α ε?κδοσης της «Βεβαι?ωσης Παρακολου?θησης», το νηπιαγωγει?ο εκδι?δει «Βεβαι?ωση Φοι?τησης» η οποι?α θα προσκομιστει? απο? γονε?α η? κηδεμο?να του μαθητη? για την εγγραφη? του στο δημοτικο?.
3. Στις περιπτω?σεις που ο μαθητη?ς θα συνεχι?σει τη φοι?τηση του σε σχολει?ο του εξωτερικου? και η αποστολη? της Βεβαι?ωσης Παρακολου?θησης καθι?σταται δυ?σκολη η? αδυ?νατη, η βεβαι?ωση παραδι?δεταιστον γονε?α η? κηδεμο?να, ο οποι?ος υπογρα?φει πιστοποιητικο? παραλαβη?ς.
4. Σε περιπτω?σεις μη φοι?τησης σε Νηπιαγωγει?ο, ο γονε?ας/κηδεμο?νας του νηπι?ου υποβα?λλει σχετικη? αι?τηση προς τον οικει?ο Διευθυντη? Εκπαι?δευσης Π.Ε., στην οποι?α θα αναφε?ρονται οι λο?γοι μη φοι?τησης. Ο Διευθυντη?ς Εκπαι?δευσης, αφου? εξετα?σει την εν λο?γω αι?τηση, εγκρι?νει την εγγραφη? του μαθητη?. Αν ο Διευθυντη?ς Εκπαι?δευσης δεν κα?νει δεκτη? την αι?τηση των γονε?ων, το?τε εφαρμο?ζονται οι διατα?ξεις της περιπτ. 26, της §4, του α?ρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 Α?).
5. Στις περιπτω?σεις που οι μαθητε?ς εγγρα?φονται σε δημοτικο? σχολει?ο εκτο?ς της σχολικη?ς περιφε?ρειας του νηπιαγωγει?ου η? σε ιδιωτικο? σχολει?ο, ο Διευθυντη?ς της σχολικη?ς μονα?δας εγγραφη?ς οφει?λει να αναζητα? την Βεβαι?ωση Παρακολου?θησης Νηπι?ων απο? το νηπιαγωγει?ο αποφοι?τησης

Εδώ μπορείτε να δείτε,ανάλογα με τη διεύθυνση σας σε ποιο Δημοτικό Σχολείο πρέπει να εγγραφεί το παιδί σας στην Α΄ τάξη
http://dipeserron.gr/archives/775

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 28 Απρίλιος 2017 13:04